League Name State City
NSPL Illinois Waukegan
TestyTester Illinois Spankland
Uptown Monday Illinois Galesburg